POGRANICZE Studia Społeczne Tom XVII cz. II

pod redakcją:pogranicze17 II
Jerzego Nikitorowicza, Andrzeja Sadowskiego, Jolanty Muszyńskiej i Mirosława Sobeckiego

BIAŁYSTOK, 2011 r.

SPIS TREŚCI:
I. Migracje i migranci – nowe wyzwania edukacji międzykulturowej
 • Leon Dyczewski - Tożsamość emigranta w nowym społeczeństwie–państwie: pomiędzy trwałością i zmianą
 • Wioleta Danilewicz - Tożsamość rodzinna „ponad granicami” w świetle koncepcji transnarodowej przestrzeni społecznej
 • Alicja Hruzd - Rodzina jako obszar zainteresowań pedagogiki międzykulturowej
 • Ewa Dąbrowa, Urszula Markowska-Manista - Problemy akulturacji migrantów w edukacji międzykulturowej

II. Dylematy tożsamościowe w zmieniającej się przestrzeni społeczno-politycznej
 • Iwona Pugacewicz - O nową jakość francuskiej tożsamości narodowej w zmieniającej się przestrzeni społeczno-politycznej
 • Marek Melnyk - Ekumeniczny wymiar dialogu polsko-ukraińskiego
 • Jolanta Horyń - Spotkanie z Innym w szkolnej ławie. Romska tożsamość
 • Beata A. Orłowska - Polak – Łemek dwa bratanki (o życiu w wielokulturowym społeczeństwie – dawniej i dziś)
 • Barbara Dobrowolska - Kultura szkoły a różnorodność kulturowa jej uczniów

III. Edukacyjne konteksty kształtowania tożsamości
 • Alina Szczurek-Boruta - Edukacyjne konteksty kształtowania poczucia tożsamości kulturowej młodzieży – studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego
 • Marta Bem - Kompetencje międzykulturowe – perspektywa i podejście na przykładzie Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Włoch oraz Polski
 • Monika Wróblewska - Kształtowanie tożsamości w perspektywie rozwojowej i edukacyjnej
 • Alina Szwarc-Adamiuk - Edukacja międzykulturowa w pozalekcyjnych formach kształcenia – komunikat z badań

IV. Edukacja międzykulturowa – pogranicze idei
 • Dominika Łukoszek - Filozofia międzykulturowa – nowe spojrzenie na filozofię
 • Mariola Badowska - Polityka społeczna a edukacja międzykulturowa
 • Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz - Prawo do dwujęzyczności – zgoda czy konflikt? Raport z badań dotyczących dwujęzyczności osób pochodzenia białoruskiego zamieszkujących tereny wschodniego Podlasia
 • Зинаида Левчук - Межкультурнoe образование фактором соцялизации человека
 • Przemysław Paweł Grzybowski - Obcość nieunikniona. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki

pdfPOGRANICZE Studia Społeczne Tom XVII cz. 2

 
Copyright ® 1998-2022 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.