Informacje dla autorów

Nadesłane artykuły nie powinny być wcześniej publikowane, a ich jakość merytoryczna poddana zostanie anonimowej recenzji.

Wymogi techniczne tekstów: Czcionka Times New Roman (bez pogrubień, pochyleń itp.), wielkość czcionki 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.

Język publikacji: polski lub angielski.

Układ artykułu: Konieczne jest zamieszczane streszczenia artykułu w języku angielskim (maksymalnie 15 wierszy) wraz z wyodrębnionymi słowami kluczowymi (maksymalnie 5). Tytuł artykułu również należy sformułować w języku angielskim. Artykuły prosimy nadsyłać w formatach Word (plik.doc). Zdjęcia lub inne obrazy (wykresy, tabele) znajdujące się w tekście proszę przysyłać jako odrębne pliki (obrazy w dowolnym formacie graficznym, wykresy w formacie .xls, tabele w .doc lub .xls). 

Należy używac wyłącznie przypisów końcowych, które powinny być ułożone alfabetycznie na końcu artykułu np.:

Anderson B. (1997), Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków, Wydawnictwo Znak.

Kurcz I.(2001), Zmiany stereotypów: jej mechanizmy i granice, (w:) M.Kofta, A.Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kłoskowska A. (1992), Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, "Kultura i społeczeństwo" 1992, nr 1.

Cytaty wewnątrz tekstu powinny zawierać nazwisko cytowanego autora, rok wydania książki/artykułu i strony np.[Anderson, 1997:3]

Jeśli  nazwisko autora powtarza się, przy pierwszym odwołaniu należy podać w nawiasie nazwisko i rok wydania, przy kolejnych odwołaniach należy podać nazwisko oraz ibidem np. [Anderson, 1997], a potem [Anderson, ibidem].

W sytuacji cytowania publikacji wielu autorów należy w nawiasie umieścić nazwiska wszystkich cytowanych autorów, np. [Kofta, Jasińska-Kania, 2001:3], w przypisie końcowym:

Kofta M.,Jasińska-Kania A. (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Strony internetowe powinny być umieszczane następująco: adres internetowy np. pogranicze.soc.uwb.edu.pl z dnia 01.01.2012

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopism naukowych redakcja Pogranicza wymaga od autorów nie tylko rzetelności i staranności merytorycznej, ale także przestrzegania wymogów etycznych związanych z publikowaniem prac naukowych.
W związku z tym: należy podawać informację o wszystkich osobach, które przyczyniły się do powstania artykułu pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowym i każdym innym. Ukrywanie wkładu w powstanie publikacji jest naganną praktyką określaną jako ghostwriting. Oprócz wykazu wszystkich autorów tekstu, wraz z ich miejscem pracy (afiliacją) oraz informacją o wkładzie poszczególnych osób w powstanie artykułu (kto jest autorem metody, koncepcji, założeń itd.), należy (w przypisie) umieścić informację o źródłach finansowania publikacji (wraz z numerem grantu), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (tzw. financial disclousure);

 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.