POGRANICZE Studia Społeczne Tom II
pogranicze02pod redakcją: Andrzeja Sadowskiego
BIAŁYSTOK, 1992

SPIS TREŚCI:

  • Andrzej SADOWSKI, Skład wyznaniowy i narodowościowy mieszkańców północno-wschodniej Polski (obszaru "Zielone Płuca Polski")
  • Jerzy WASILUK, Szkolnictwo litewskie w II Rzeczypospolitej
  • Elżbieta TARNOWSKA, Szkoła białoruska a białoruska świadomość narodowa
  • Andrzej SADOWSKI, Stosunki polsko-białoruskie na Białostocczyźnie w świetle listów do redakcji lokalnych gazet
  • Dorota SNARSKA, Stan badań nad rozwojem lokalnym Polski północno-wschodniej
  • Tadeusz POPŁAWSKI, Małe miasto i jego mieszkańcy, (Próba diagnozy stanu świadomości społecznej mieszkańców małych miast makroregionu północno-wschodniego)
  • Barbara CIEŚLIŃSKA, Przyczyny i skutki wyjazdów zagranicznych Polaków (w świetle badania ankietowego mieszkańców północno-wschodniej Polski)
 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.