POGRANICZE Studia Społeczne Tom VIII

pod redakcją: Andrzeja Sadowskiegopogranicze08

BIAŁYSTOK, 1999

SPIS TREŚCI:
Andrzej SADOWSKI, Wprowadzenie

I. Tożsamość, pogranicze, mniejszości etniczne

 • Ewa NOWICKA, Badanie pogranicza. Kilka propozycji metodologicznych
 • Włodzimierz PAWLUCZUK, Pogranicze narodowe czy pogranicze cywilizacyjne?
 • Kazimierz KRZYSZTOFEK, Wielokulturowość, demokracja i rynek kultury
 • Maria CIECHOCIŃSKA, W poszukiwaniu nowych wyznaczników tożsamości regionalnej
 • Andrzej SZPOCINSKI, Typy polsko-bialoruskich odwołań do wspólnej przeszłości
 • Joanna KURCZEWSKA, Społeczeństwo polskie wobec mniejszości narodowych. Uwagi na marginesie wybranych badań sondażowych z lat dziewięćdziesiątych
 • Alicja HESS, Jacek LEONSKI, Socjologiczne aspekty rodziny pogranicza

II. Tożsamość Polaków na pograniczach

 • Andrzej SADOWSKI, Tożsamość Polaków na pograniczach. Zarys koncepcji oraz wybrane wyniki badań
 • Mirosława CZERNIAWSKA, System wartości mieszkańców pogranicza

III. Pogranicze białorusko-polskie

 • User ROZENFELD, Mikałaj BIASPAMIATNYCH, Jury URALSKI, Wariatywność etnicznej przynależności Polaków na pograniczu bialorusko-polskim
 • Włodzimierz KOKLUCHIN, Etnopsychologiczne aspekty współdziałania kryptonarodowości na pograniczu
 • Gieorgij KABIAK, User ROZENFELD, Galina SZCZEŁBAN1NA, Kryteria autoidentyfikacji narodowościowej Polaków Grodzieńszczyzny
 • Siergiej JACKIEWICZ, Edukacja narodowa a tożsamość Polaków na pograniczu białorusko-polskim
 • Elżbieta SMUŁKOWA, O wieloznaczności pojęcia „polak", „polski" na Białorusi. Z doświadczeń badacza i dyplomaty
 • Anna ENGELKING, „Kołchoz musi być", czyli przyczynek do portretu Polaka-kolchoźnika. Uwagi etnografa na podstawie badań we wsiach Grodzieńszczyzny

IV. Poranicze polsko-białoruskie

 • Jerzy NIKITOROWICZ, Dylematy tożsamościowe młodzieży z pogranicza wschodniej Polski, zachodniej Białorusi i Ukrainy
 • Nadzieja HAŁUBKOWA, Łarysa SAŁHAJEWA, Procesy identyfikacyjne Białorusinów na Bialostocczyźnie

V. Tożsamość mniejszości etnicznych w Polsce

 • Brunon SYNAK, Tożsamość kulturowo-etniczna Kaszubów w warunkach transformacji ustrojowej
 • Andrzej SAKSON, Dylematy kształtowania się tożsamości regionalnej na Warmii i Mazurach
 • Zbigniew KURCZ, Polacy i Niemcy na pograniczu; konsekwencje demokratycznego przełomu i otwartych granic
 • Halina RUSEK, Etniczne wzory ludyzmu w polskim środowisku zaolziańskim

VI. Peryferyjność. Miasta pogranicza

 • Mariusz ZEMŁO, Time and creation
 • Barbara CIEŚLIŃSKA, Czy miasta migranckie są miastami pogranicza?
 • Leszek GOŁDYKA, Krzysztof LISOWSKI, Młodzież miasta przygranicznego wobec przyszłości własnej, państwa i społeczeństwa polskiego
 • Wojciech JOCZ, Znaczący inni i uogólniony inny w procesie kształtowania się systemu wartości i norm młodzieży Białegostoku
 • Małgorzata BIEŃKOWSKA, Rodzina w strukturze etniczno-kulturowej Białegostoku

VII. Oblicza polskości

 • Roman DZWONKOWSKI SAC, Samoidentyfikacja narodowa stu¬diującej w Polsce młodzieży polskiego pochodzenia z Litwy, Białorusi i Ukrainy
 • Julia GORBANIUK, Młodzież polonijna studiująca w Polsce wobec rodzimego środowiska
 • Oleg GORBANIUK, Mechanizm kształtowania się tożsamości narodowej Polaków na pograniczach
 • Urszula KACZMAREK, Polska mniejszość narodowa w społeczeństwie węgierskim po 1990 roku
 • Jurij PŁYSKA, Wspólnota Polaków w Równem na Ukrainie
 • Katarzyna SZTOP, Tożsamość polsko-żydowska: przeszłość i teraźniejszość

Andrzej SADOWSKI, Zakończenie

 
Copyright ® 1998-2022 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.