POGRANICZE Studia Społeczne Tom VII

pod redakcją: Andrzeja Sadowskiegopogranicze07

BIAŁYSTOK, 1998

SPIS TREŚCI:
„Pogranicze"

  • MARIUSZ ZEMŁO, Czas i przestrzeń jako czynniki warunkujące definicje sytuacji w teorii Alfreda Schutza
  • ANDRZEJ SADOWSKI, Ojczyzna regionalna a etniczność na przykładzie Białostocczyzny
  • MAŁGORZATA BIEŃKOWSKA, Przestrzeń w małej ojczyźnie na przykładzie działań podejmowanych przez społeczności lokalne w trakcie realizacji programu „Małe ojczyzny - tradycja dla przyszłości"
  • WŁODZIMIERZ PAWLUCZUK, Bośnia jako pogranicze łacińsko-bizantyńskie
  • KATARZYNA SZTOP, Mniejszość żydowska - życie organizacyjne i różnorodność grupy - na podstawie badań w Łodzi
  • ELŻBIETA GAWRYLUK, Tradycje akademickie Białegostoku
  • DOROTA KONOPKA, Znaczenie zachowań i przedmiotów symbolicznych w wigilii Bożego Narodzenia w świadomości młodych rodzin Białegostoku

Obok „Pogranicza"

  • SŁAWOMIR P. DUDZIAK, Wartości a socjologia
  • DOROTA SNARSKA, Estetyka mitu i poznanie w antropologii społecznej

„Pogranicze" omówienia i recenzje

  • BARBARA CIEŚLIŃSKA, Transformacja w mikroskali. Autoreferat rozprawy doktorskiej pt. Małe miasto w procesie przemian. Studium monograficzne Moniek 1988-1994
 
Copyright ® 1998-2024 Instytut Socjologii UwB.
Wszystkie prawa zastrzeżone.